Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. kolovoza 2022.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša


KLASA: UP/I-351-01/22-01/23
URBROJ: 2140-08-22-2
Krapina, 29. kolovoza 2022.

 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

 

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje Klaoničkog potoka od stacionaže km 1+400 do km 2+480, Općina Veliko Trgovišće

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

Lokacija zahvata

Predmetna dionica uređenja Klaoničkog potoka planira se na području katastarske općine Veliko Trgovišće i Jezero Klanječko u Općini Veliko Trgovišće.

Sažeti opis zahvata

Korito Klaoničkog potoka od postojećeg propusta na županijskoj cesti ŽC2195 (km 1+400) uzvodno u dionici ukupne dužine 1 080 m (do km 2+480) zaraslo je vegetacijom, obale korita su erodirane, protjecajni profil je nedovoljan za slivno područje pa kod velikih voda dolazi do izlijevanja vode izvan korita i plavljenja poljoprivrednih površina, stambenih i gospodarskih objekata. Planiranim zahvatom korito Klaoničkog potoka će se revitalizirati izvedbom otvorenog trapeznog zemljanog korita širine dna od 2 do 3 m i pokosima u nagibu 1:1,5, a kako se na dijelu potoka nalazi klizište u duljini od 40 m pokos se sa zapadne (više) strane obale oblaže lomljenim kamenom u sloju od 30 cm koji se utiskuje u armirano-betonsku podlogu debljine 20 cm do visine niže (istočne) obale. Kamena obloga i armirano-betonska podloga se oslanjaju na armirano-betonsku nožicu, a istočni (desni) pokos i dno korita se profilira. Kod relativne stacionaže 0+550 postojeći pločasti propust ispod asfaltiranog puta će se rekonstruirati u postojećim dimenzijama. Na pojedinim dijelovima trase korito se nalazi u blizini postojećih objekata (zgrade i ograde) i da bi se izbjeglo rušenje istih, pokose korita predviđeno je na ovim mjestima izvesti strmije (nagiba 1:1).

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županija (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb
  3. Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana Tuđmana 2, Veliko Trgovišće.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.