Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. svibnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš „Izmještanje potoka Mihaljekov jarek od stac. Km 0+950,00 do stac. Km 1+441,92, Grad Krapina