Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. studenoga 2022.

Planirani zahvat izgradnje građevine za uzgoj peradi kapaciteta 39 000 komada bojlera na k.č. broj 6935, 6936/1, 6936/2 i dio 6940 k.o. Selnica u Općini Marija Bistrica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.