Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. studenoga 2022.

Planirani zahvat – Rekonstrukcija planinarskog doma Strahinjčica nositelja zahvata Planinarsko društvo „Strahinjčica”, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina na k.č. broj 14488/9 k.o. Krapina, prihvatljiv je za ekološku mrežu