Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. rujna 2022.

Planirani zahvat – Izgradnja voćarske klijeti u Radoboju, na k.č. broj 2289/1 k.o. Radoboj, nositelja zahvata Maja Lončar, Špičkovina 100d, Zabok, prihvatljiv je za ekološku mrežu.