Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. ožujka 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje sportskog igrališta na k.č.br. 14688 i 14689 k.o. Krapina u naselju Zagora u Gradu Krapina donosi rješenje da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.