Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. kolovoza 2022.

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: 550-01/22-01/19
URBROJ: 2140-09-22-1
Krapina, 16. kolovoza 2022.

 

                   Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se 

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

 

            Sukladno članku 289. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22 i 46/22), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području. Stavkom 7. navedenog članka propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

            Županijska skupština je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2014. godine donijela Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi te dana  14. prosinca 2015. godine, 8. lipnja 2016. godine te dana 7. listopada 2021. godine Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupcima ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 15/14, 30A/15, 14/16 i 42/21).

            Sukladno članku 48. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), ako se više od polovine članaka osnovnog propisa mijenja odnosno dopunjava, potrebno je pristupiti donošenju novog propisa. Također ako se propis mijenja odnosno dopunjava više puta, potrebno je pristupiti donošenju novog propisa, u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune.

            Dana 28. siječnja 2022. godine donesen je novi Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22 i 46/22).

            Zbog usklađivanja navedene Odluke s pozitivnim pravnim propisima i iskustvima u primjeni, nametnula se potreba donošenja nove Odluke. Predložena Odluka rezultat je usklađivanja s nastalim zakonskim promjenama i praksom postupanja centara za socijalnu skrb i jedinica lokalne samouprave vezanom uz odobravanje novčanih pomoći socijalno najugroženijim građanima.

Ovom Odlukom dodana su dva nova prava, i to pravo na jednokratnu novčanu pomoć za višestruki porod i jednokratnu novčanu pomoć nakon zasnivanja posvojenja. Potreba za uvođenjem ovih prava rezultat je izjednačavanja statusa roditelja i posvojitelja, te uvažavanje potrebe za pomoći kod povećanih izdataka u slučaju višestrukih poroda. 

Jednokratnu novčanu pomoć za višestruki porod može ostvariti roditelj u slučaju: 

  • rođenja blizanaca u iznosu od 3.000,00 (tri tisuće) kuna,
  • rođenja trojki u iznosu od 6.000,00 (šest tisuće) kuna,
  • rođenja četvorki u iznosu od 9.000,00 (devet tisuće) kuna,
  • rođenja petorki i više u iznosu od 12.000,00 (dvanaest tisuća) kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć nakon zasnivanja posvojenja priznaje se posvojitelju maloljetnog djeteta, bez obzira na starost djeteta. Visina navedene pomoći utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna.

Primjenom u praksi, pokazala se potreba za dopunom članka koji regulira pravo na jednokratnu novčanu pomoć samcu ili obitelji zbog osobito i trenutačno teških životnih prilika, na način da se definira kako se jednokratna pomoć može dodijeliti samcu ili obitelji čiji član boluje od malignih i drugih teških i rijetkih bolesti koje zahtijevaju povećane izdatke za liječenje, kao dijete s težim teškoćama u razvoju, odnosno osoba s težim invaliditetom, a koji zbog otežavajućih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno podmiriti troškove liječenja, nabave ortopedskog ili drugog pomagala. Jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti i obitelj s četvero i više maloljetne djece kojima je ugrožena egzistencija. Također, jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i za adaptaciju stambenog prostora osobama s invaliditetom, odnosno adaptaciju stambenog prostora u slučaju izrazito loših stambenih uvjeta, uz uvjet da se u sanaciju uključi i nadležna jedinica lokalne samouprave.

            Za provođenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije. Prava iz predmetne Odluke odobravaju se do isteka proračunskih sredstava za tu namjenu.

            Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.

     Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno s danom 15. rujna 2022. godine.

 

                  PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug