Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. lipnja 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-03/09-01/01
URBROJ: 2140/01-01-09-02
Krapina,  29. lipanj 2009.
  
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
u  Tajništvo Županije
 
Objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područne službe Krapina dana 30._ lipnja 2009. godine
 
Obavijest i upute kandidatima
prijavljenim na oglas
za radno mjesto
– vozač/ica
– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
       
Opis poslova: Obavlja poslove vozača osobnog automobila, vodi brigu o održavanju automobila i obavlja druge poslove po nalogu Tajnice Županije.
 
Podaci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta vozač, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 1,00 i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća: intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
 
Način obavljanja prethodne provjere: 
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na oglas.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, pristupiti će se  intervjuu s kandidatima.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje komunikativnost, sposobnost  i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja tajnici Tajništva Županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Tajnica Tajništva Županije donosi rješenje o prijmu u službu na određeno vrijeme izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  oglas.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu županu  Krapinsko – zagorske županije u roku od 8 dana od dana primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.
 
P R E D S J E D N I C A
Ljiljana Malogorski