Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. rujna 2015.

Odluku o poništenju Oglasa možete preuzeti ispod teksta.


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-03/15-01/04
URBROJ: 2140/01-08/1-15-2
Krapina, 28.  rujna 2015.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko –zagorske županije, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

1.VIŠI STRUČNI SURADNIK – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, zbog obavljanja privremenih poslova, u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, mjesto rada Zabok, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete  za prijam u službu:
VIŠI STRUČNI SURADNIK

 • magistar  struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit i
 • znanje rada na osobnom računalu.

Na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika  u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Oglas) se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Oglasu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome, potvrde),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj (preslika ili izvornik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika ili izvornik svjedodžbe ili uvjerenja),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika ili izvornik),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika ili izvornik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua. 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina.
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještene.
O rezultatima Oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

P R O Č E L N I K
mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.