Zagorje
Bajka na dlanu

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2010. godinu

Datum objave: 4. lipnja 2010.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju projekta
“POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ  ŽUPANIJI ZA 2010. GODINU”
 
I.  Predmet natječaja
Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 30 kućanstva, ugradnja geotermalnih dizalica topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje u 5 kućanstava, i kotlova na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 5 kućanstava na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2010. godine.
Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 40% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu.
Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove nabave i ugradnje opreme nastale nakon objave ovog Natječaja.
 
II.  Korisnici sredstava
Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: Korisnici sredstava).
 
III.  Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati
Uvjeti koje podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status Korisnika sredstava:
– punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije;
– objekt na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Krapinsko zagorske županije;
– posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi sustav te imaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojem se planira ugradnja sustava;
– posjeduju odgovarajući akt kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira ugradnja sustava;
– podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Krapinsko zagorske-županije sukladno Natječaju (opći uvjeti nalaze se na web stranici www.regea.hr).
 
IV.  Potrebna dokumentacija
Podnositelji prijava dužni su dostaviti:
– potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje;
– presliku osobne iskaznice;
– potvrdu o prebivalištu ne stariju od 30 dana;
– presliku vlasničkog lista za objekt;
– presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje sustav ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a za objekte za koje do 1. listopada 2007. godine nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta.
Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.
 
V.  Kriterij za odabir prijava
Postupak za ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prijava prema slijedećim kriterijima:
– tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava na prijavljenoj građevini (do 40 bodova);
– zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (do 30 bodova);
– zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, održavanje i dr. (do 30 bodova).
 
VI.  Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava
Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, na adresu:
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i turizam
Magistratska 1
49000 Krapina  
uz naznaku: Obnovljivi izvori energije u kućanstvima Krapinsko-zagorske županije – Ne otvaraj.
Rok za dostavu prijava je 15. srpnja 2010. g. do 12.00 sati.
Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.
 
VII.  Obrada prijava
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir 40 kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Krapinsko-zagorske županije, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru Korisnika sredstava donijet će nadležno tijelo Krapinsko-zagorske županije o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja. Rezultati Natječaja biti će također objavljeni i na službenim internet stranicama Krapinsko zagorske županije (www.kzz.hr) kao i internet stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.hr).
Protiv odluke nadležnog tijela Krapinsko-zagorske županije o odabiru Korisnika sredstava, po objavljenom javnom natječaju, sudionik natječaja može podnijeti prigovor nadležnom tijelu Krapinsko-zagorske županije na istu adresu na koju je slao i prijavu na Natječaj u roku od 3 dana od dana primitka pisane obavijesti o odluci o odabiru Korisnika sredstava. Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje odluke nadležnog tijela u odnosu na moguću povredu prava podnositelja prigovora o ocjeni njegove ponude. Odluka nadležnog tijela Krapinsko-zagorske županije o prigovoru je konačna.
 
VIII.  Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava
Korisnici sredstava dužni su podnijeti do 15. studenog 2010. Krapinsko-zagorskoj županiji pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava u iznosu do maksimalno 12.000,00 kn te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Zahtjev za povratom uloženih sredstava;
– Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
– Fakture dobavljača opreme i izvođača radova;
– Popunjeni i ovjereni garantni list dobavljača opreme ili izvođača radova za ugrađenu opremu sustava;
– Zapisnik o pregledu sustava od strane REGEA-e.
Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabavke opreme i izvođenje potrebnih radova na ugradnji sustava nastalih nakon objave ovog Natječaja.
Solarni kolektorski sustav za grijanje i pripremu potrošne tople vode treba se sastojati od sljedećih komponenti:
– solarnog kolektora;
– toplinskog spremnika;
– potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).
Sustav geotermalne dizalice topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode treba se sastojati od sljedećih komponenti:
– kolektorskog polja ili vertikalne sonde kao primarnog kruga sustava;
– dizalice topline i toplinskog spremnika za PTV;
– potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).
Sustav grijanja i pripremu potrošne tople vode na pelete treba se sastojati od sljedećih komponenti:
– kotla na pelete, spremnika peleta i toplinskog spremnika za PTV;
– potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, plamenik, pužni vijak za dobavu peleta, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).
 
IX.  Realizacija prihvaćenih prijava
Krapinsko-zagorska županija će Korisnicima sredstava, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za povrat uloženih novčanih sredstava, isplatiti odobrena novčana sredstva na žiro račun izvođača radova odnosno dobavljača opreme. Novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju navedenih sustava na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema shemi proizvođača te popunjenog i ovjerenog garantnog lista, te zapisnika REGEA-e.
Ukoliko odabrani Korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt do 15. studenog 2010. godine, smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta te će se sukladno listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati prvi idući podnositelj prijave koji će biti obvezan projekt provesti u roku od 60 dana.
Proces ugradnje nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Krapinsko-zagorske županije kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid slijedeću dokumentaciju u originalu:
– presliku vlasničkog lista za objekt;
– presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje sustav ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a za objekte za koje do 1. listopada 2007. godine nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta;
 
X.  Ostale informacije
Ovaj Natječaj objavljuje se u Zagorskom listu i službenim web stranicama Krapinsko-zagorske županije te web stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku sredstava i o ponuđenom projektu objavi na službenim web stranicama te u drugim izvještajima.
Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se dobiti na web stranici www.regea.org., web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr te u Krapinsko-zagorskoj županiji – Upravni odjel za gospodarstvo i turizam.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici www.regea.org., web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr, u Krapinsko-zagorskoj županiji – Upravni odjel za gospodarstvo i turizam te na info telefonima 01/3098315 i 049/32911 ili e-poštom: info@regea.hr .