Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. ožujka 2013.

ŽUPAN
KLASA: 320-01/13-01/30
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 11.03.2013.

Na temelju članka 12., stavka 1. Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 05/13 ) obnašateljica dužnosti župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za provedbu mjere:
Potpora za pripremu projekata u 2013. godini

 

Predmet javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore za pripremu projektne dokumentacije temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 05/13).

1. Korisnici sredstava mogu biti:

 • za Mjeru 101, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge, obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV), koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište, te proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije,
 • za Mjeru 103, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge, obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV) upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, te imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • za Mjeru 202 mogu ostvariti lokalne akcijske grupe registrirane kao udruge sukladno Zakonu o udrugama (NN 88/01, 11/02) na području Krapinsko-zagorske županije,
 • za Mjeru 301, jedinice lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije,
 • za Mjeru 302, fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a koja imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.

2. Na Javni poziv prijavljuje se priprema projektne dokumentacije za:

 • Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“,
 • Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“,
 • Mjeru 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”,
 • Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“,
 • Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

3. Financijska sredstva za pripremu projektne dokumentacije za Mjeru 101, 103, 301 i 302 odobravati će se za ukupne troškove izrade projektne dokumentacije bez PDV-a za:

 • elaborat zaštite okoliša,
 • natječajnu dokumentaciju za IPARD natječaj,
 • plan/investicijsku studiju,
 • projektno – tehničku dokumentaciju i to za: arhitektonski projekat, tehnološki, projekat, strojarski projekat, elektro projekat i sl.

4. Financijska sredstva za pripremu projektne dokumentacije za Mjeru 202 odobravati će se za ukupne troškove izrade projektne dokumentacije bez PDV-a za:

 • natječajne dokumentacije za IPARD natječaj,
 • lokalne razvojne strategije,
 • kartografskog prikaza (topografski) LAG-a u omjeru 1:100000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

5. Financijska sredstva odobravati će se u iznosu do 100% ukupnog troška bez PDV-a za pripremu projektne dokumentacije, a najviše u iznosu do 50.000,00 kuna po korisniku, a sve prema računima i ugovorima i/ili predračunima za usluge izrade projektne dokumentacije.

6. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do kraja tekuće godine.

7. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici:http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

8. U razmatranje se neće uzeti prijave koje nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

9. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

10. Međusobna prava i obveze Županije i korisnika financijskih potpora za pripremu projekata utvrditi će se Ugovorom.

11. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za Javni poziv
za Potporu za pripremu projekata
-NE OTVARATI-

 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA-
ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak