Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. kolovoza 2012.

            ŽUPAN

Upravni odjel za poljoprivredu

KLASA: 320-01/12-01/75

URBROJ: 2140/01-02-12-2

Krapina, 20.08.2012.

Na temelju članka 11., stavka.1. Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/12 ) obnašateljica dužnosti župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata

 

Predmet: Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore za pripremu projektne dokumentacije temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/12).

1. Korisnici sredstava mogu biti:

• za Mjeru101, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV), koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište, te proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije,

• za mjeru 103, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV) Upisni u Upisnik poljorivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, te imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,

• za mjeru 301, jedinice lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije,

• za mjeru 302, fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a koja imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.

2. Na Javni poziv prijavljuje se priprema projektne dokumentacije za:

• Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“,

• Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“,

• Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“,

• Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

3. Financijska sredstva za pripremu projektne dokumentacije za Mjeru 101, 102, 301 i 302 odobravati će se za ukupne troškove izrade projektne dokumentacije bez PDV-a za:

• elaborat zaštite okoliša,

• natječajnu dokumentaciju za IPARD natječaj,

• plan/investicijsku studiju,

• projektno- tehničku dokumentaciju i to za: arhitektonski projekat, tehnološki, projekat, strojarski projekat, elektro projekat i sl.

4. Financijska potpora odobravati će se u iznosu do 100% ukupnog troška bez PDV-a za pripremu projektne dokumentacije, a najviše u iznosu do 50.000,00 kuna po korisniku.

5. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je do utroška osiguranih sredstava.

6. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici:http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

7. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

8. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

9. Međusobna prava i obveze Županije i korisnika financijskih potpora za pripremu projekata utvrditi će se Ugovorom.

10. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv

za Potporu za pripremu projekata

NE OTVARATI

 

                                                         OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                      Sonja Borovčak