Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko-zagorske županije za 2008.

Datum objave: 5. siječnja 2009.

P O Z I V

na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko-zagorskežupanije
                                                                                                   
 
Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na sjednici održanojdana  21. prosinca 1998. godine donijelaje Odluku o priznanjima Krapinsko – zagorske županije. Odluka je objavljena u“Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”, broj 13/98 od 31. prosinca1998. godine.
 
Navedenom Odlukom  Krapinsko – zagorska županija  utvrdila je slijedeće vrste priznanja:
 
1. plakete  Krapinsko – zagorskežupanije za
 
    a) životno djelo,
    b) doprinos ugledu i promocijiKrapinsko – zagorske županije,
    c) iznimno postignuće uprotekloj godini i
 
2. povelju Krapinsko – zagorske županije.
 
 
Plaketa Krapinsko – zagorske županije za životno djelo dodjeljuje sepojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti,gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalneskrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji.  Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.
 
Plaketa Krapinsko – zagorske županije za doprinos ugledu i promociji Krapinsko – zagorske županije uzemlji i svijetu dodjeljuje se građanima,udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkimdruštvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i  jedinicama lokalne i područne (regionalne)samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije, tedrugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanjevrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko – zagorskežupanije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne  i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županijeili pojedinih djelatnosti u Županiji. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete.
 
Plaketa Krapinsko–zagorske županije za iznimno postignućeu protekloj godini dodjeljuje se građanima,udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkimdruštvima, vjerskim zajednicama i drugim  pravnim osobama s područjaŽupanije za iznimna postignuća u proteklojgodini na bilo kojem području rada i djelovanja. Svake godine mogu sedodijeliti najviše dvije  plakete.
 
Povelja
Krapinsko – zagorskežupanije dodjeljuje se jedinicamalokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvanpodručja Županije, te drugim državama i međunarodnim organizacijama,ako su svojim radom i zalaganjem znatno doprinijeli razvoju gospodarskih,kulturnih i drugih djelatnosti te promicanju ugleda Županije u zemlji isvijetu.
Kriterijiza dodjelu priznanja su slijedeći:
 
a) zapojedince:

 – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojimkontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim,pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultatetrajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosnoizuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj iživotnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog ivrijednog čovjeka i građanina.

b) zapravne osobe:
– da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultatetrajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku RepublikeHrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu RepublikeHrvatske i Županije.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen isadržavati:

 
1. za pojedince – vrstu priznanja za koju sekandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenihrezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
2. za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže,osnovne podatke o
ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljitoobrazloženje razloga predlaganja.
 
Prijedlog zadodjelu priznanja može se dati i posmrtno.
 

Tijekom jednegodine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijelitisamo

jedno priznanje Županije.

 
Plaketa za životno djelo može se istoj osobidodijeliti samo jedanput. Do sada su plakete Krapinsko – zagorske županije zaživotno djelo dodijeljene slijedećim pojedincima: prof. Kazimir Sviben – 1999.,  Dragutin Zlatko Tudjina – 2000., DragutinŠpiljak – 2001., Rudlof Perešin, posmrtno – 2002., vlč. Marko Cerjanec – 2003.,Zlatko Kuhar – 2004., Ana Gregurović – 2005. godine, msgr. Branimir Ivanjko –2006. godine, Božidar Brezinščak Bagola – 2007. godine i Josip Štruk, posmrtno– 2008. godine.
 
Prema članku 8. stavku 2. Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorskežupanije, za podnošenje prijedloga za dodjelupriznanja ovlašteni su: župan,vijećnici Županijske skupštine, Županijsko poglavarstvo, radna tijelaŽupanijske skupštine i Županijskog poglavarstva, tijela gradova i općina spodručja Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana,političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.
                 

Temeljemnavedenoga, Povjerenstvo za priznanja Krapinsko – zagorske županije poziva

ovlaštene predlagače da, najkasnije do 10. veljače 2009. godine. sukladno naprijed

navedenim kriterijima, dostave prijedloge za dodjelupriznanja Županije.

Prijedloge molimo dostaviti na adresu:

 
Krapinsko – zagorska županija, Tajništvo, Krapina, Magistratska 1,p.p. 43.
                                                                                                                                     
 
                                                                                   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
 
                                                                                                      FranjoJagić, v.r.