Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. siječnja 2007.

 
P O Z I V
na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko-zagorske županije
  
 
Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na sjednici održanoj dana  21. prosinca 1998. godine donijela je Odluku o priznanjima Krapinsko – zagorske županije. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”, broj 13/98 od 31. prosinca 1998. godine.
 
Navedenom Odlukom  Krapinsko – zagorska županija  utvrdila je  slijedeće vrste priznanja:
 
1. plakete  Krapinsko – zagorske županije za
    a) životno djelo,
    b) doprinos ugledu i promociji Krapinsko – zagorske županije,
    c) iznimno postignuće u protekloj godini i
 
2. povelju Krapinsko – zagorske županije.
 
Plaketa Krapinsko – zagorske županije za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji.  Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.
 
Plaketa Krapinsko – zagorske županije za doprinos ugledu i promociji Krapinsko – zagorske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i  jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije, te drugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko – zagorske županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne  i  područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete.
 
Plaketa Krapinsko –zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim  pravnim osobama s područja Županije za iznimna postignuća u protekloj godini na bilo kojem području rada i djelovanja. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete.
 
Povelja Krapinsko – zagorske županije dodjeljuje se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije, te drugim državama i međunarodnim organizacijama, ako su svojim radom i zalaganjem znatno doprinijeli razvoju gospodarskih, kulturnih i drugih djelatnosti te promicanju ugleda Županije u zemlji i svijetu.
 
Kriteriji za dodjelu priznanja su slijedeći:
 
a) za pojedince:
da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,
da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.
b) za pravne osobe:
da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.
 
Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:
 
1. za pojedince – vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
2. za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.
 
Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.
 
Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Županije.
 
Plaketa za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput. Do sada su plakete Krapinsko – zagorske županije za životno djelo dodijeljene slijedećim pojedincima: prof. Kazimir Sviben – 1999.,  Dragutin Zlatko Tudjina – 2000., Dragutin Špiljak – 2001., Rudlof Perešin, posmrtno – 2002., vlč. Marko Cerjanec – 2003., Zlatko Kuhar – 2004., Ana Gregurović – 2005. godine i msgr. Branimir Ivanjko – 2006. godine.
 
Prema članku 8. stavku 2. Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: župan, vijećnici Županijske skupštine, Županijsko poglavarstvo, radna tijela Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, tijela gradova i općina s područja Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.
                 
Povjerenstvo za priznanja Krapinsko – zagorske županije poziva ovlaštene predlagače da, sukladno naprijed navedenim kriterijima, dostave prijedloge za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 12. veljače 2007. godine.
 
Prijedloge  molimo dostaviti na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Tajništvo, Krapina, Magistratska 1, p.p. 43.
           
 
                                                                                       PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
                                                                                                        Sonja Borovčak, v.r.