Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. prosinca 2017.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/17-01/16

URBROJ: 2140/01-08/1-17-2

Krapina, 05. prosinac 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 92., u vezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17) u postupku izdavanja rješenja o izmjeni dozvole za gospodarenje otpadom povodom zahtjeva trgovačkog društva PHOENIX METALI d.o.o. za reciklažu i usluge, Stanka Pinjuha 17, Veliko Trgovišće, OIB: 44810169136

POZIVA NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Stranke u postupku – podnositelja zahtjeva, vlasnika nekretnine za koju se izdaje izmjena dozvole i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti dana 12.12.2017. u 9:00 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje u vezi predmetnog Elaborata gospodarenja otpadom u pisanom obliku prema obrascu za primjedbe objavljenom uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana uvida u Elaborat, s pozivom na gornju klasu, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Ukoliko se, pozivu za uvid, stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati (što je dužna dokazati), uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku 8 dana od zadnjeg dana određenog u pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu gospodrenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranki dana mogućnost uvida.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.