Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. lipnja 2017.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/17-01/06
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2
Krapina, 06. lipanj 2017.

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 92., a u vezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) u postupku izdaanja rješenja o dopuni dozvole za gospodarenje otpadom tvrtci Recycle Plastic d.o.o. za usluge, Zagorske brigade 6, Poznanovec, OIB: 80996926632

POZIVA NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

stranke u postupku – podnositelja zahtjeva, vlasnika nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti dana 12.06.2017. u 900 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje u vezi predmetnog Elaborata gospodarenja otpadom u pisanom obliku prema obrascu za primjedbe objavljenom uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana uvida u Elaborat, s pozivom na gornju klasu, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Ukoliko se, pozivu za uvid, stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati (što je dužna dokazati), uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku 8 dana od zadnjeg dana određenog u pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu gospodrenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranki dana mogućnost uvida.

P R O Č E L N I K
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.