Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. listopada 2018.

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/18-01/08

URBROJ: 2140/01-08/1-18-3

Krapina, 23. listopada 2018.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17), a u vezi s člankom 85. stavkom 2. istoga Zakona, u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom povodom zahtjeva obrta IPMG obrt za proizvodnju, prijevoz i trgovinu, vl. Andreja Horvat, Krapina, Pretkovec 16, OIB: 92859478246

POZIVA NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

stranke u postupku – podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti dana 30.10.2018. u 9:00 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje u vezi predmetnog Elaborata gospodarenja otpadom u pisanom obliku prema obrascu za primjedbe objavljenom uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana dostave ovog poziva, s pozivom na gornju klasu, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Ukoliko se, pozivu za uvid, stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati (što je dužna dokazati), uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku 8 dana od zadnjeg dana određenog u pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu gospodarenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranki dana mogućnost uvida.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.