Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. svibnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PREGRADA

J. KARLA TUŠKANA 2

KLASA:UP/I-350-05/15-01/000053

URBROJ:2140/01-08/4-15-2

Pregrada, 06. svibnja 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Krapinsko – zagorskoj županiji, povodom zahtjeva kojega je podnio OMCO Croatia d.o.o., iz Huma na Sutli, Mali Tabor 40/1 putem punomoćnika HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Zagreb, Radićeva 32 za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju proizvodno poslovnog pogona OMCO unutar tvorničkog kruga u Humu na Sutli, Mali Tabor, na zemljištu opisanom kao k.č.br. 262/3 k.o. Prišlin temeljem članka 116. Zakona o prostornom uređenjui (“Narodne novine” broj 153/13)

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s česticom izgradnje proizvodno poslovnog pogona OMCO unutar tvorničkog kruga u Humu na Sutli, Mali Tabor, zemljištem opisanim kao k.č.br. 262/3 k.o. Prišlin u Općini Hum na Sutli, da izvrše uvid u glavnii projekt radi izjašnjenja.

Uvid u glavni projekt mogu izvršiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, soba 20, od 06. do 14. svibnja 2015. godine svakoga radnoga dana.

Ako stranka nije u mogućnosti osobno izvršiti uvid u idejni projekt, može uputiti svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se u navedenom roku osobe koje imaju status stranke ne odazovu ovom pozivu, smatrati će se da nemaju pravni interes niti prigovor na predmetnu gradnju, te se građevinskaa dozvola za predmetni objekt može izdati.

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Gordana Gretić, struč.spec ing.aedif.