Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000237
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0005
Krapina, 11.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa – rekonstrukcija željezničkog mosta na pruzi R 106 Zabok-Đurmanec-DG u km 25+814, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1581/1, 1581/3, 1587, 1655 i 1656 k.o. Hlevnica (Đurmanec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.09.2017. u 08:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.