Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000083
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0004
Pregrada, 29.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN KOPRIVNJAK, HR-10000 ZAGREB, BRIBIRSKA 20

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za  građevinu stambene namjene, 2 skupina, građevinu gospodarske namjene poljoprivredne djelatnosti, 2 skupina, na katastarskim česticama 1537, 1538,  1539,  1540,  1541, 1542, 1579,  41/3 k.o. Cigrovec, Pregrada, Cigrovec 39.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.04.2018 u 09:10 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.