Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000202
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004
Pregrada, 13.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TIHOMIR CESAREC, HR-49218 PREGRADA, GORJAKOVO 38

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine:  stambene namjene, 2. skupine i gospodarske namjene – staja, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 162/4, 163, 165, 164 k.o. Gorjakovo (Pregrada, Gorjakovo 42.).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  26.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.