Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000241
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0005
Pregrada, 13.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijska mreža, 2. skupine, na katastarskim česticama 2737/22, 2737/31, 2737/28, 3234, 2519, 3272, 2518, 2517, 2766/1, 2767/2, 2768/1, 1572/26, 1572/25, 1572/16, 3243, 1590/2, 3262/4, 1603/2, 1603/1, 3244, 1589/1, 1589/2, 1610/2, 3266/12, 1610/3, 1614/7, 1625/27, 1625/25, 3266/8, 1614/8, 1625/23, 1614/11, 1614/9, 1614/10, 1619/3, 1625/21, 1625/20, 1619/4, 1619/5, 3266/5, 1620/3, 1620/4, 1625/34, 1625/19, 1625/32, 1625/16, 3266/1, 1621/2, 3266/3, 1621/3, 1622/2, 1624/2, 1491/10, 1491/9, 1491/8, 1491/7, 1491/6, 1489/2, 1490/4, 1483/2, 1482/2, 1479/4, 1479/3, 1479/2, 1478, 1477/3, 1477/4, 1477/5, 1674/2, 1674/1, 3201, 1678/1, 3199, 1477/5, 1477/6, 3122/2, 3122/1, 3123, 1673/3, 1673/6, 1603/2, 1603/1, 1605/4, 1605/5, 3262/4, 1602/23, 3262/3, 1507/20, 3262/11, 1507/14, 1507/22, 3262/13, 3262/1, 1507/13, 1507/16, 1507/11, 1507/10, 1507/17, 1508/2, 1509/2, 1348/2, 3262/10, 1347/2, 1346/3, 1346/2, 1346/1, 3244, 1355, 3175, 1327/2, 1328/3, 1342/5, 3247/2, 3247/3, 3248, 3243, 3241, 3234, 2755/8, k.o. Desinić (Desinić, Ivanić Desinićki, Osredek Desinićki, Turnišće Desinićko), k.č.br.1792 k.o. Košnica (Desinić, Košnica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene, dopune i produljenje građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.