Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. travnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZABOK

Klasa: UP/I-361-03/14-01/68
Urbroj: 2140/01-08/5-14-3
Krapina, 29.04.2014.

Na zahtjev investitora Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, zastupanog po društvu Trafficon d.o.o., Savska cesta 50, Zagreb, vodi se u Krapinsko – zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, postupak za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obostranih autobusnih ugibališta na dionici državne ceste D1 na području Krapinsko zagorske županije, od mjesta Velika Ves do Huma Zabočkog.

P o z i v a j u   s e

zainteresirane stranke u smislu članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji (NN broj 153/2013) da izvrše uvid u glavni – izvedbeni građevni projekt TD broj: 011-271Pl – 01 do 09, od ožujka 2013. godine, izrađen od društva TRAFFICON d.o.o., Savska cesta 50, Zagreb, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Pejo Brica mag.ing.aedif., radi davanja izjave.

Stranka u smislu članka 115. stavka 3. Zakona o gradnji (NN broj 153/2013) je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja može se izvršiti u Krapinsko – zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I, dana 12. svibnja 2014. godine u vremenu od 7 do 15 sati.

Stranke se ne moraju osobno odazvati pozivu, već mogu uputiti svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se zainteresirane stranke ne odazovu ovom pozivu i ne daju izjašnjenje, smatrat će se da nemaju primjedbi na ostvarivanje predmetnog zahvata u prostoru te da se građevinska dozvola može izdati.