Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojnog SN 10 (20) kV voda „Sveti Križ – Police 2“

Datum objave: 18. lipnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa: UP/I-361-03/14-01/102

Urbroj: 2140/1-08/3-14-2

Klanjec, 17. lipanj 2014.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojnog SN 10 (20) kV voda „Sveti Križ – Police 2“ u naselju Sveti Križ u Općini Tuhelj i naseljima Rakovec i Police na području Grada Klanjca, objavljuje

JAVNI POZIV

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava unutar predmetnog zahvata u prostoru da obave uvid u spis predmeta radi izjašnjenja. Investitor je „HEP – ODS“ d.o.o., Elektra Zabok, a zahvat je prikazan u glavnom projektu broj P-18/2013 od veljače 2014.g. izrađenom od „HEP – ODS“ d.o.o., Elektra Zabok i obuhvaća nekretnine u k.o. Sveti Križ u naselju Sveti Križ, Općina Tuhelj te u k.o. Tomaševec u naseljima Rakovec i Police, Grad Klanjec.

Uvid u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili po opunomoćeniku u prostorijama ovog Upravnog odjela u Klanjcu, soba broj 4, dana 26. lipnja 2014. g. od 8 do 12 sati.

Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu, smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u spis predmeta te će se postupak nastaviti sukladno Zakonu o gradnji.

Dostava javnog poziva smatra se izvršenom objavljivanjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.