Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. siječnja 2009.

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90 i 27/93) i Zaključka s XIII sjednice Kulturnog vijeća od 15. siječnja 2009, županica Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni
P O Z I V
za dostavljanje prijava za  potporu izdavanju  knjiga iz proračuna Krapinsko  zagorske županije u 2009. godini
 
I
 
            Pozivaju se pravne osobe (registrirane za obavljanje izdavačke djelatnosti u KZŽ) i autori vlastitih izdanja s područja KZŽ da podnesu pisane i obrazložene prijave projekata izdavanja autorskih proznih, pjesničkih, književno-esejističkih djela koje namjeravaju izdati 2009. godine i za koje očekuju financijsku potporu iz proračuna Krapinsko zagorske županije.
 
II
 
Prijave s obrazloženjem  moraju biti dostavljene na priloženim prijavnicama (kopirano u 2 primjeraka) najkasnije do 23. veljače 2009. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43.
Prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program «tekuće donacije za izdavačku djelatnost»  Krapinsko zagorske županije.
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Služba za prosvjetu i kulturu
KLASA: 612-10/09-01/02
URBROJ:2140/1-10-09-1
Krapina, 16.01.09.