Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. rujna 2013.

       REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

             Ž U P A N

KLASA: 004-02/13- 01/18

URBROJ: 2140/01-02-13-2

Krapina, 09. 09. 2013.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/02, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), a u vezi s Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova 2011. do 2015. godine («Narodne novine», br. 88/11), članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», br. 82/08) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/04, 4/08 i 6/10), Župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice

Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

I.

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova osniva se radi kontinuiranog poticanja povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu, zamjenika/zamjenicu i 7 članova/članica.

Sukladno zakonskim odredbama, automatizmom u sastav ulaze imenovani koordinator/koordinatorica iz Ureda državne uprave i 3 izabrana člana/članice Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Ostalih 5 članova/članica – 2 predstavnika/predstavnice udruga i 3 nezavisna stručnjaka/stručnjakinje iz područja djelokruga Povjerenstva, izabrat će se postupkom javnog poziva.

III.

Pozivaju se udruge, javne ustanove i institucije vezane uz područje djelovanja Povjerenstva da podnesu obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva je 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Prijedlozi se dostavljaju poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina.

                                                                                                               Ž U P A N

                                                                                                              Željko Kolar