Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. siječnja 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
KLASA: 610-02/11-01/01
URBROJ:2140/1-09-11-1
Krapina, 20. siječnja 2011.

Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09) župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

P O Z I V
za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko – zagorske županije u 2011. godini

Pozivaju se institucije (isključivo) iz Krapinsko zagorske županije, a za područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge projekata manifestacija u kulturi koje će organizirati u 2011. godini i za koje očekuju financijsku podršku iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

Prijedlozi s obrazloženjem moraju biti dostavljeni na priloženim prijavnicama (kopirani u 2 primjeraka) najkasnije do 28. veljače 2011. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu; 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43.

Prijedlozi koji ne budu dostavljeni na propisanim prijavnicama i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program manifestacija u kulturi Krapinsko zagorske županije.