Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. siječnja 2009.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90 i 27/93) i Zaključka sa XIII sjednice Kulturnog vijeća od 15. siječnja 2009. županica Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni
P O Z I V
za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko – zagorske županije u 2009. godini
 
 
            Pozivaju se institucije (isključivo)  iz Krapinsko zagorske županije, a za  područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge projekata manifestacija u kulturi koje će organizirati u 2009. godini i za koje očekuju financijsku podršku iz proračuna Krapinsko zagorske županije.
 
Prijedlozi s obrazloženjem  moraju biti dostavljeni na priloženim prijavnicama (kopirani u 2 primjeraka) najkasnije do 23. veljače 2009. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za  prosvjetu i kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43.
Prijedlozi koji ne budu dostavljeni na propisanim prijavnicama i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program manifestacija u kulturi Krapinsko zagorske županije.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Služba za prosvjetu i kulturu
KLASA: 612-01/09-01/2
URBROJ:2140/1-10-09-1
Krapina, 16. siječnja 2009.