Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv za prijavu kandidata za pohađanje edukacije za miritelje u individualnim radnim sporovima

Datum objave: 24. siječnja 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko – zagorska županija
Gospodarsko-socijalno vijeće
KLASA: 022-03/08-01/02
URBROJ: 2140/1-02-08-3
Krapina, 22. siječnja 2008.
  
Radi provedbe projekta „Mirenje u individualnim radnim sporovima“, Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji o b j a v l j u j e
 
P O Z I V
 
za prijavu kandidata za pohađanje edukacije za miritelje u individualnim radnim sporovima
 
Ured Vlade Republike Hrvatske za socijalno partnerstvo provodi projekt „Mirenje u individualnim radnim sprovima“ s ciljem smanjenja velikog broja radnih sporova pri redovnim sudovima i primjene mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova između radnika i poslodavaca.
 
Gospodarsko-socijalno vijeće u obvezi je predložiti 15 kandidata za pohađanje edukacije za miritelje u individualnim radnim sporovima. Edukacija će se odvijati u Županiji, a po završetku edukacije utvrditi će se lista miritelja za Županiju s koje će zainteresirani moći predložiti miritelje u konkretnim radnim sporovima.
 
Poželjno je da kandidati ispunjavaju slijedeće kriterije: visoka stručna sprema (prednost imaju pravnici, stručnjaci za pitanja iz radnih odnosa, manageri za upravljanje ljudskim resursima, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi), komunikativnost, inicijativa, povjerljivost i strpljivost, organizacijske sposobnosti, odgovornost te spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.
 
Detaljne informacije o mirenju u individualnim radnim sporovima zainteresirani mogu saznati na web stranici www.socijalno-partnerstvo.hr ili u Županiji na broj telefona 049/329 253 (Ljiljana Malogorski, tajnica GSV-a).
 
Prijava sa životopisom kandidata dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu: Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska ulica 1.
Obrazac za prijavu i obrazac Izjave nalaze se ispod teksta ovog Poziva.
 
Rok za dostavu prijave je zaključno 15. veljače 2008. godine.