Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. travnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000048
URBROJ: 2140/01-08/6-15-0005
Zlatar, 29.04.2015.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta  HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija dionice državne ceste D24 na relaciji od naselja Jelovec do naselja Galovec sa izgradnjom nogostupa i oborinske kanalizacije 2. faza, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1748 k.o. Konjščina (Jelovec, Galovec).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.05.2015. godine u 9.00 sati, na lokaciji – Zlatar; Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama ovog Upravnog odjela, soba 62/II kat.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Lisjak, ing.građ.