Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. rujna 2020.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

       gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/20-01/14

URBROJ: 2140/01-08-20-4

Krapina, 30. rujna 2020.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumskih vlaka “Južna Ivančica” na području Grada Zlatara i Općine Budinšćina, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat izgradnje šumskih vlaka “Južna Ivančica” na području Grada Zlatara i Općine Budinšćina nositelja HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb, na k.č. 4892/6 k.o. Belec, k.č. 1993/480, 1993/540, 1993/541, 1993/542, 1993/543, 1993/554, 1993/553, 1993/552, 1993/572, 1993/573 i 1993/574 k.o. Gotalovec, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), zaprimila je 04.08.2020. godine zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumskih vlaka “Južna Ivančica” na području Grada Zlatara i Općine Budinšćina. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata.

Upravni odjel je 24.08.2020. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/20-01/14, URBROJ: 2140/01-08-20-2).

Ministarstvo je dostavilo mišljenje (KLASA: 612-07/20-38/931, URBROJ: 517-20-2 od 25.09.2020.) da se uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Zahvatom je planirana izgradnja šumskih vlaka u Gospodarskoj jedinici Južna Ivančica, na k.č. broj 4892/6 k.o. Belec, k.č. 1993/480, 1993/540, 1993/541, 1993/542, 1993/543, 1993/554, 1993/553, 1993/552, 1993/572, 1993/573 i 1993/574 k.o. Gotalovec. Ukupna dužina planiranih vlaka iznosi 1400 metara, a njihova planirana širina je 3 metra. Vrijeme izvođenja radova procjenjuje se na 30 dana, a vegetacija se planira uklanjati u razdoblju od 15. travnja do 1. lipnja i od 15. rujna do 1. studenog.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) – HR2000371 Vršni dio Ivančice.

Predmetni zahvat nalazi se na području rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa 91KO Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) u duljini od otprilike 1220 metara te će provedbom zahvata doći do gubitka otprilike 0,37 ha navedenog ciljnog stanišnog tipa. S obzirom na njegovu ukupnu površinu unutar navedenog područja ekološke mreže (oko 2150 ha), uključujući dosadašnje kumulativne gubitke, radi se o gubitku koji nije značajan (0,08 %). Predmetni zahvat se nalazi i na području rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa 8210 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom, koji je na ovom POVS rasprostranjen mjestimično u zoni od otprilike 5830 ha. S obzirom na navedeno, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

POVS HR2000371 Vršni dio Ivančice izdvojeno je u ekološku mrežu i radi očuvanja ciljnih vrsta vezanih za šumska staništa na koje bi predmetni zahvat mogao utjecati, kao što su jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina*), velika četveropjega cvilidreta (Morimus funereus), Grundov šumski bijelac (Leptidea morsei), žuti mukač (Bombina variegata) i velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii). Predmetnim zahvatom doći se do gubitka od otprilike 0,42 ha pogodnih staništa za navedene ciljne vrste ali uzimajući u obzir široku zastupljenost pogodnih staništa unutar ovog POVS (otprilike 5800 ha), radi se o utjecaju koji nije značajan. Šumska staništa na ovom POVS području predstavljaju lovna staništa za ciljnu vrstu velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) koja pripada šumskim vrstama šišmiša koje imaju porodiljne kolonije u dupljama drveća i povremeno tavanima kuća, a hiberniraju u podzemnim objektima te ponekad u dupljama drveća. Predmetnim zahvatom izgradnje šumskih vlaka radovi se planiraju provesti izvan razdoblja kada ženke imaju mlade odnosno planira se uklanjati vegetacija u razdoblju od 15. travnja do 1. lipnja i od 15. rujna do 1. studenog pri čemu se radovi na uklanjanju vegetacije planiraju provoditi na način da se nakon sječe odnosno nakon rušenja zrelih stabala ona ostavljaju netaknuta 24 sata na mjestu sječe a prije uklanjanja se planiraju ostavljati stabla s dupljama za koja se uvrdi da se u njima nalazi vrsta velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii). Zahvatom je planirano i provođenje radova na način da se očuvaju povremena i stalna vodena staništa.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ