Zagorje
Bajka na dlanu

Prodaja Glasnika – javni poziv

Datum objave: 16. veljače 2012.

KLASA: 943-01/11-01/01

URBROJ: 2140/01-02-12-5

Krapina, 23. siječnja 2012.

Na temelju Odluke Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije o prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Službeni glasnik d.o.o. Klasa: 943-01/11-01/01, Urbroj: 2140/01-01-11-3 od 22. prosinca 2011. godine župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

P O Z I V

za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Krapinsko-zagorske županije u trgovačkom društvu Službeni glasnik d.o.o.

 

I. Krapinsko-zagorska županija; Krapina, Magistratska ulica 1, OIB: 20042466298, (u daljnjem tekstu: Županija) imatelj je poslovnog udjela u trgovačkom društvu Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske d.o.o. Krapina, Zagrebačka cesta 26 (dalje u tekstu: Društvo) koji čini 100% temeljnog kapitala Društva.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080366895 s temeljnim kapitalom u iznosu od 42.000,00 kuna.

 

II. Županija prodaje poslovni udjel u Društvu u cjelini po početnoj cijeni od 214.346,52 kn (dvijestočetrnaesttisućatristočetrdesetšest kuna i pedesetdvije lipe).

 

III. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena prihvatljive ponude.

U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom provest će se drugi krug natječaja samo s tim ponuditeljima.

 

IV. Utvrđuje se pravo prvokupa u korist zaposlenih u Društvu na dan 22. 12. 2011. godine uz prihvaćanje uvjeta i cijene iz ponude koja će biti ocijenjena najpovoljnijom.

Ako se zaposleni u Društvu koriste pravom prvokupa dužni su u roku od 15 dana od dana slanja pisane obavijesti Županije o korištenju tog prava prema uvjetima iz najpovoljnije ponude, sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela, jer u protivnom pravo prvokupa prestaje.

Ako zaposleni u Društvu ne iskoriste pravo prvokupa, najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u roku od 8 dana od dana primitka poziva na sklapanje ugovora, a u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti ukupnu prodajnu cijenu poslovnih udjela.

 

V. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti iznos od 10.000,00 kuna na žiro račun Krapinsko-zagorske županije broj: 2340009-1800002009, poziv na broj 68 – 7307- OIB ponuditelja s naznakom „jamstvo za kupnju poslovnog udjela“ “. Jamstvo vrijedi do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju natječaja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamstvo se uračunava u cijenu.

 

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude ukoliko:

1. povuče ili izmijeni svoju ponudu nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem,

2. dostavi neistinite ili neodgovarajuće dokaze sposobnosti tražene po ovom Pozivu,

3. odbije potpisati ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u skladu s ovim Pozivom,

4. u ugovorenom roku ne uplati ukupni iznos kupoprodajne cijene.

 

VI. Ponuda mora sadržavati najmanje:

1. ime i prezime, OIB te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba) odnosno naziv i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba) broj telefona, e-mail adresa,

2. presliku važeće osobne iskaznice ponuditelja – fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana do dana objave ovog Poziva, ponuditelja pravne osobe

3. izvornik ili ovjerenu potvrdu Porezne uprave o uredno izvršenim svim dospjelim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana do dana objave ovog Poziva, za ponuditelja pravnu osobu,

4. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Poziva,

5. izjavu da ponuditelj i osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za ponuditelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave ovog Poziva,

6. podatke o bonitetu (obrazac BON-1) za posljednje izvještajno razdoblje,

7. podatke o solventnosti (obrazac BON-2), ne starije od 30 dana do dana objave ovog Poziva, kojima ponuditelj mora dokazati da račun nije bilo u blokadi u prethodnih 6 mjeseci,

8. dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude i broj računa na koji se vrši povrat jamstva,

9. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene (brojkom i slovima) u kunama i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 15 dana od zaključenja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela.

 

Obrazac ponude te izjava prema točci 4. i 5. ponuditelji mogu preuzeti na web stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Kao dan objave ovog Poziva, smatra se dan njegove objave na web stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Ponuditelji dostavljaju pisane ponude sukladno točci VI. ovog Poziva u zatvorenoj omotnici na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1 s naznakom „ponuda za kupnju poslovnog udjela – ne otvarati“.

Rok za dostavu ponuda je 01. ožujka 2012. godine do 10 sati, bez obzira na način dostave, kada će se na sjednici Povjerenstva za prodaju Službenog glasnika d.o.o. obaviti javno otvaranje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja ovlasti ili punomoći i osobne iskaznice.

Ponuda primljena nakon roka iz ovog Poziva neće se razmatrati. Ponuda koja nije u svemu dostavljena prema zahtjevima iz ovog Poziva smatra se neprihvatljivom.

Rok valjanosti ponude je 90 dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će Županijska skupština na prvoj slijedećoj sjednici.

Županija zadržava pravo da ne prihvati niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

Sve troškove u vezi prodaje i prijenosa poslovnog udjela snosi kupac.

Sve informacije o ovom Pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine, broj telefona 049/329-253.

 

                                                                                                        Ž U P A N

                                                                                            mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić