Zagorje
Bajka na dlanu

ROP – Poziv za treće iskazivanje interesa za prijavljivanje razvojnih projekata

Datum objave: 5. studenoga 2008.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
 
 
Županijska razvojna strategija
Regionalni operativni program
Krapinsko-zagorske županije (ROP)
 
Poziv na treće iskazivanje interesa
za prijavljivanje razvojnih projekata
za mapu projekata u ROP-u
 
 
Koja je svrha poziva?
Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Krapinsko-zagorske županije, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Regionalnim operativnim programom.
Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata kontinuirano se sastavlja cjelovita mapa projekata (pipe-line) svih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Ova mreža projekata biti će osnova Županijskom poglavarstvu i Partnerskom odboru da, na temelju strateških ciljeva i mjera utvrđenih u ROP-u izabiru, kandidiraju za financiranje i provode one projekte koji su najvažniji za razvoj Krapinsko-zagorske županije.
Kakvi se projekti mogu prijaviti na ovaj poziv?
Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja. Prednost će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u ROP-u Krapinsko-zagorske županije.
Koji su izvori financiranja?
Projekti uvršteni u «Mapu projekata» će se nakon postupka izbora kandidirati za financiranje, i to kroz:
– Programe pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih institucija
– Programe institucija RH (ministarstava, fondova, javnih poduzeća i dr.)
– Županijske programe
– Druge izvore (javno privatno partnerstvo, banke, privatni izvori i dr.
Prijava
Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja moraju biti prijavljeni isključivo na obrascu ROP-a za prijavu projekata. Obrazac za prijavu može se naći na internet stranici Zagorske razvojne agencije (www.zara.hr) ili podići osobno u Agenciji na adresi Krambergerova 1, Krapina
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. na broj tel.: ­+385 49 373 161. 
Prijedlozi projekata moraju biti podneseni u pismenom i digitalnom obliku.
Rok za prijavu
 
Rok za prijavu je 1.12.2008. do 15 sati.
Direktor:
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić