Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite KZŽ 2024.-2027.

Datum objave: 14. studenoga 2023.
  • Savjetovanje je otvoreno do 17.11.2023. godine.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine

Člankom 17. Zakona u sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22 dalje u tekstu: Zakon) propisano je da  predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela, u postupku donošenja proračuna svake četiri godine razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.  Članak 49. Pravilnika propisuje da se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite donose na temelju godišnjih analiza o stanju sustava. Člancima 50. i 51. Pravilnika, propisano je da se Smjernicama utvrđuju konkretni koraci, stvarne mjere i pojedinačni i skupni ciljevi za razvijanje i usavršavanje sustava civilne zaštite te prioritetne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, usmjerava se razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih operativnih snaga od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te se planira osiguravanje financijskih sredstava za ostvarivanje prioritetnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine.

Smjernice će se koristiti kao podloga za planiranje aktivnosti u sustavu civilne zaštite u razmatranom periodu u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća te provođenja ciljnih preventivnih mjera.

Člankom 54. stavkom 1. Pravilnika propisano je da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezi s javnim politikama na području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti  i negativni učinci javnih politika, a koje kroz postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja. Stavkom 2. istog članka propisano je da se za potrebe implementiranja načela interakcije s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti na razinama jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave adekvatno primjenjuje Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima odnošenja zakona, drugih propisa i akta („Narodne novine“, broj 140/09.). S obzirom na navedeno i s obzirom na Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 21/14.), zainteresirana javnost, putem e-savjetovanja, pozvana je da svojim prijedlozima i sugestijama pridonose kvaliteti akata koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2027. godine koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr zaključno s danom 17. studenog 2023. godine.

VODITELJICA ODSJEKA
Marija Bedeniković