Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite

Datum objave: 21. studenoga 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

UPRAVNI ODJEL

ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA:810-01/19-01/02

URBROJ: 2140/01-11-19-31

Krapina, 21. studenog 2019.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja

Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite

na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu 

Člankom 17. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15. i 118/18.) propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite za svoje područje djelovanja.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.), godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite svrstana je u planske dokumente, a člankom 61. navedenog Pravilnika propisano je da su svi nositelji planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni, u postupku njihova donošenja, uključiti javnost.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: petra.vrancic@kzz.hr zaključno s danom 30. studenog 2019. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA

Petra Vrančić Lež