Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – korištenje usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ

Datum objave: 8. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 311-01/20-01/49

URBROJ: 2140/01-06-21-07

Krapina, 08. ožujak 2021.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o korištenju usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije

Jedan od ciljeva razvoja Krapinsko- zagorske županije je konkurentno gospodarstvo utvrđeno Strategijom razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine. U smislu ostvarenja navedenog cilja, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije usvojila je Program usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 46/19, u daljnjem tekstu: Program) sa primarnim ciljem podrške poduzetnicima, poduzetnicima početnicima te poduzetnicima u fazama rasta i razvoja.

Sukladno Programu modeli potpore poduzetnicima su infrastrukturna i organizacijska potpora te edukacija, internacionalizacija i mentorstvo. Navedene usluge kreirane su temeljem detektiranih potreba kvalitetnog poduzetničkog ekosustava. Kao jedan od važnih alata za razvoj poduzetništva je Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Inkubator) kao nova, inovativna potporna poduzetnička infrastruktura s ciljem poticanja poduzetništva i jačanja konkurentnosti poduzetnika na području Krapinsko-zagorske županije. Takva infrastruktura uz uspostavu inkubacijskih prostora za poduzetnike početnike u proizvodnom i uslužnom sektoru, višenamjenske dvorane, co working prostor, zajednički prostor, podrazumijeva i razvoj edukacijsko-tehnološkog prostora sa Centrom za robotiku i novim tehnologijama te Inovativnog laboratorija koji će zajedno pružati podršku poduzetnicima u razvoju novih proizvodnih linija pomoću visoke tehnologije, ali i edukaciju učenika i studenata te poticati cjeloživotno obrazovanje. Kroz Inkubator utjecati će se na socio-ekonomsko okruženje kroz dostizanje očekivanih rezultata: – ubrzani razvoj poduzetništva, -bolji rezultati preživljavanja novih poduzetnika u prvim godinama poslovanja, – razvijanje proizvodnje novih proizvoda, – razvijanje inovativnosti lokalnog gospodarstva, – bolje umrežavanje poduzetnika; – poboljšanje opće investicijske klime, – povećanje zaposlenosti.

Tako je 20. ožujka 2020. godine donesen Pravilnik o korištenju usluga Poslovno- tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 311-01/20-01/49, URBROJ: 2140/01-02-20-3 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojim su određene usluge Inkubatora, institucijski okvir pružanja institucionalne i organizacijske potpore te kriteriji koje moraju zadovoljiti ponuditelji za korištenje usluga. Kako bi potencijalni korisnici mogli koristiti usluge poslovne podrške, propisano je da moraju zadovoljiti kriterije: administrativne kriterije kojima se procjenjuje status ponuditelja, kriterij kvalitete tima, kriterij inovativnosti, te kriterij tržišnog potencijala.

Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju usluga Poslovno- tehnološkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije dosadašnji inkubacijski prostor oznake U8 površine 40,57 m2 zamjenjuje se sadašnjim prostorom Inovativnog laboratorija površine 49,46 m2 i obrnuto sadašnji prostor Inovativnog laboratorija postaje inkubacijski prostor oznake U8. Također, propisuje se obveza minimalnog korištenja poslovnog prostora u trajanju od 6 mjeseci od ulaska u prostor, u protivnom korisnik je dužan vratiti ukupan iznos dotada dodijeljene potpore.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poduzetnicki.inkubator@kzz.hr zaključno sa danom 15. ožujka 2021. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1. Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o korištenju usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije.

P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.agr