Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. kolovoza 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 612-04/22-01/13
URBROJ: 2140-10-22-1
Krapina, 12. kolovoza 2022.

 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)  i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije

    

Sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.) kulturna vijeća osnivaju se za područje županije. Kulturna vijeća kao stručna savjetodavna tijela osnivaju se za područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave. Akt o osnivanju kulturnih vijeća donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno županijska skupština. Aktom o osnivanju utvrđuje se broj Vijeća i njihov djelokrug, broj članova Vijeća, zadaće, način rada i odlučivanja Vijeća.

Županijska skupština je na svojoj 28. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2004. godine donijela Odluku o Kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije te dana 17. prosinca 2009. godine Odluku o izmjenama Odluke o Kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 16/04., 30/09.).

Zbog usklađivanja navedene Odluke s pozitivnim pravnim propisima, nametnula se potreba donošenja nove Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije. Naime, 26. srpnja 2022. godine stupio je na snagu Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.). Stupanjem na snagu prije spomenutog Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04.,44/09. i 68/13.) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01. i 98.19.).

Sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije osnovano prema odredbama Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04., 44/09. i 68./13.) nastavlja s radom do isteka mandata odnosno razrješenja.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje komentare na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije možete, putem Obrasca za savjetovanje, dostaviti na adresu elektroničke pošte: andreja.belina@kzz.hr zaključno s danom 11. rujna 2022. godine.

Po završetku savjetovanja izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koji će biti objavljen na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec, prof.