Zagorje
Bajka na dlanu

Strateška procjena utjecaja na okoliš – Plan razvoja KZŽ 2021.-2027.

Datum objave: 19. travnja 2021.

I N F O R M A C I J A

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027.

Nadležno tijelo za postupak provedbe

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska ulica 1, Krapina.

Postupak će se provesti u suradnji i koordinaciji sa Zagorskom razvojnom agencijom kao regionalnim koordinatorom za područje Krapinsko-zagorske županije, Frana Galovića 1B, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

Odredbe članaka 63. i 68. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 26. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članaka 5., 6. i 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17).

U sklopu donošenja Odluke o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, u skladu s člankom 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu pribavio je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA:UP/I-612-07/21-37/84; URBROJ:517-10-2-3-21-2 od 25. ožujka 2021. godine) kojim se određuje da je za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027. godine obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Odluka o pokretanju postupka izrade plana te naziv, programska polazišta i ciljevi plana

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2019. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027. godine, a na temelju koje je Krapinsko-zagorska županija pristupila postupku izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine.

Razlozi, ciljevi donošenja, programska polazišta te obuhvat Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine:

1. Člankom II. Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027. godine definirano je da se Plan razvoja izrađuje sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/2014, 123/2017 i 118/2018), Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) i drugim propisima.

2. Ciljevi koji se trebaju postići Planom razvoja su: Konkurentno, održivo i inovativno gospodarstvo, Unapređenje kvalitete življenja, zdravog i aktivnog načina života te održivo korištenje i upravljanje prirodnim i izgrađenim okolišem. Navedeni ciljevi će u sljedećem planskom razdoblju biti ostvareni kroz definirane mjere razvoja. Strateški okvir Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. sadrži aktivnosti, programe i projekte koji se planiraju realizirati u idućem financijskom razdoblju. Predložene aktivnosti, programi i projekti doprinose ostvarenju mjera koje će biti ostvarene u idućem planskom razdoblju.

3. Programsko polazište propisano je člankom 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) prema kojem je Plan razvoja temeljni akt strateškog planiranja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u kojem se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja odnosno iz Nacionalne razvojne strategije, hijerarhijski najvišeg akta strateškog planiranja te sektorskih i višesektorskih strategija. Plan razvoja donosi se kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja Krapinsko-zagorske županije te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja kvalitete života, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja.

4. Obuhvat Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije je područje Krapinsko-zagorske županije u njezinim administrativnim granicama.

Sažetak postupka koji će se provesti

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine (KLASA: 302-01/21-01/06; 2140/01-02-21-15) donesena je 1. travnja 2021. godine i objavljena na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

Odluka sadrži redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš (Prilog I.) te popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene (Prilog II.).

Tijela i/ili osobe koje su prema posebnim propisima dužne sudjelovati u postupku određivanja sadržaja strateške studije:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, Radnička cesta 80, Zagreb

3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, Zagreb

4. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

5. Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb

6. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb

7. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb

8. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, Zagreb

9. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

10. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb

11. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 12, Krapina

12. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, Zabok

13. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj

14. Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Bliznec 70, Zagreb,

15. Hrvatske vode, VGO Gornja Sava, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

16. Hrvatske ceste, Vončinina ulica 3, Zagreb

17. Hrvatske šume d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

18. HGK-Županijska komora Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5, Krapina

19. Obrtnička komora Krapinsko- zagorske županije, Ulica Frana Galovića 7d, 49000 Krapina

20. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

21. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Kumrovečka 6, Zabok

22. Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec

23. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina

24. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije, Ivana Gorana Kovačića 1, Zlatar

25. Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina

26. Grad Klanjec, Trg mira 11, Klanjec

27. Grad Zabok, Zivtov trg 10/2, Zabok

28. Grad Oroslavje, Oro trg 1, Oroslavje

29. Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica

30. Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

31. Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

32. Općina Petrovsko, Petrovsko 1, Petrovsko

33. Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli

34. Općina Đurmanec, Đurmanec 137, Đurmanec

35. Općina Jesenje, Gornje Jesenje 103

36. Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje

37. Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina

38. Općina Gornja Stubica, Trg Svetog Jurja 2, Gornja Stubica

39. Općina Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica

40. Općina Konjščina, Ivice Gluhaka 13, Konjščina

41. Općina Budinšćina, Budinšćina 6, Budinšćina

42. Općina Hrašćina, Trgovišće 23c

43. Općina Desinić, Trg Svetog Jurja 7, Desinić

44. Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, Kraljevec na Sutli

45. Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice

46. Općina Kumrovec, Josipa Broza 12, Kumrovec

47. Općina Lobor, Trg Svete Ane 26, Lobor

48. Općina Mače, Mače 30, Mače

49. Općina Mihovljan, Mihovljan 48, Mihovljan

50. Općina Novi Golubovec, Novi Golubovec 35, Novi Golubovec

51. Općina Radoboj, Radoboj 8, Radoboj

52. Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

53. Općina Tuhelj, Tuhelj 36

54. Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2

55. Općina Zagorska Sela, Zagorska Sela 38

56. Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica

57. “KRAKOM” d.o.o., Gajeva 20, Krapina

58. “ZELENJAK” d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

59. “KOMUNALAC KONJŠĆINA” d.o.o., Jertovec 150, Konjščina

60. “KOMUNALNO-ZABOK” d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok

61. “EKO-FLOR PLUS” d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje

62. “PLAVINKA” d.o.o., Matije Gubca 53, Zabok

63. “NISKOGRADNJA” d.o.o., Stjepana Radića 17, Pregrada,

64. “KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA” d.o.o., Gajeva 20, Krapina

65. “HUMVIO” d.o.o., Lastine 1, Hum na Sutli

66. “VIOP” d.o.o., Stjepana Radića 17, Pregrada

67. “ZAGORSKI VODOVOD” d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

68. “DOBRE VODE” d.o.o., Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice,

69. “HUMKOM” d.o.o., Hum na Sutli 175, Hum na Sutli

70. “ZAGORSKI METALAC” d.o.o., Ulica Josipa Broza Tita 2F, Zabok

71. “GRADSKA PLINARA KRAPINA” d.o.o., Frana Galovića 7B/II, Krapina

72. “PLIN KONJŠĆINA” d.o.o., Bistrička cesta 1, Konjščina

73. “ZELENJAK PLIN” d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec

74. “HUMPLIN” d.o.o., Lastine 1, Hum na Sutli

75. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

76. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

77. ELEKTRA ZABOK, Matije Gupca 57, Zabok

78. HRVATSKI TELEKOM d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Tijelo nadležno za provedbu postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš, provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije na način propisan Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), čiji je obavezni sadržaj propisan u Prilogu I. Uredbe.

Tijela i osobe određene posebnim propisima imaju pravo i obvezu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva nadležnog tijela dostaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka za koje smatraju da se moraju obraditi u strateškoj studiji, a vezani su isključivo uz njihov djelokrug rada.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije, nadležno tijelo je dužno osigurati informiranje javnosti koja sudjeluje u određivanju sadržaja strateške studije svojim pisanim mišljenjima i prijedlozima. Navedena pisana mišljenja i prijedlozi dostavljaju se nadležnom tijelu koje ih razmatra te utvrđuje konačni sadržaj i donosi odluku o sadržaju strateške studije.

Način očitovanja javnosti u određivanju sadržaja strateške studije

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija se objavljuje na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u pisanom obliku s naznakom ”ZA SPUO PLAN RAZVOJA KZŽ” u roku od 30 dana od dana objave ove informacije na adresu:

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić