Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KRAPINA

Klasa: UP/I-350-05/14-01/198
Urbroj: 2140/01-08/1-14-3
Krapina, 10.12.2014.

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina na temelju odredbe članka 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina – sekundarna kanalizacijska mreža naselja Radoboj i Đurmanec, investitora Krakoma – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina, Ljudevita Gaja 20, objavljuje

JAVNI POZIV

strankama u postupku da obave uvid u spis predmeta radi izjašnjenja. Zahvat je prikazan u idejnom projektu zajedničke oznake br. V2-7350/ID-01 od rujna 2014. godine izrađenom od IPZ d.d. Zagreb, Prilaz Baruna Filipovića 21 i obuhvaća nekretnine u k.o. Radoboj, k.o. Đurmanec i k.o. Putkovec, na području Općine Radoboj i Općine Đurmanec.

Stranka u postupku u smislu članka 141. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) jest podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22. prosinca 2014. godine u vremenu od 8.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Uvidu u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili putem svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se u određenom vremenu osobe koje imaju svojstvo stranke ne odazovu ovom javnom pozivu, lokacijska dozvola može se izdati a stranka koja se ne odazove javnom pozivu, ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.

Dostava javnog poziva smatra se izvršenom objavljivanjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Viša referentica
za prostorno uređenje i gradnju
Mirjana Vidiček, ing.građ.