Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. studenoga 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 015-01/10-01/11
URBROJ: 2140/01-09-10-1
Krapina, 9. studeni 2010.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/02, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), a u vezi s Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 2010. godine («Narodne novine», br. 114/06), članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», br. 82/08) i članka 4. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 9/10), Župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
(ponovljeni)

I.

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova osniva se radi kontinuiranog poticanja povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanju mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu, zamjenika/zamjenicu i 7 članova/članica.

Sukladno zakonskim odredbama, automatizmom u sastav ulaze imenovani koordinator/koordinatorica iz Ureda državne uprave i 3 izabrana člana/članice Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Ostalih 5 članova/članica – 2 predstavnika/predstavnice udruga i 3 nezavisna stručnjaka/stručnjakinje iz područja djelokruga Povjerenstva, izabrat će se postupkom javnog poziva.

III.

Pozivaju se udruge, javne ustanove i institucije vezane uz područje djelovanja Povjerenstva da podnesu obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva je 19.12.2010 (30 dana od dana objave u Zagorskom listu, poziv je objavljen 19.11.2010).

Prijedlozi se dostavljaju poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina.

 

Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić