Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2010.
Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva jedan je od strateških ciljeva Krapinsko-zagorske županije. Kao jedna od najznačajnijih mjera u tom segmentu izdvaja se stvaranje povoljnijeg financijskog okruženja za malo gospodarstvo putem kvalitetne financijske podrške (povoljnije kamatne stope u odnosu na tržišne, duži rokovi otplate kredita i dr.). Kako bi se poduzetnicima na području županije omogućio lakši pristup financiranju i povoljniji uvjeti kreditiranja razvojnih projekata, Županija samostalno ili u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) te jedinicama lokalne samouprave provodi tzv. poticajne kreditne linije.
Tako će se Krapinsko-zagorska županija uključiti u projekte koje temeljem Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Vlade RH i Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. g. provodi MINGORP. Riječ je o projektima „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g. (LPR-MG) i  „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2009. g. (LPR-MK). Predviđena subvencija kamata po LPR-MG iznosi 4 postotna poena (2 p.p. MINGORP, 1 p.p. KZŽ i 1 p.p. JLS), a po LPR-MK 3 postotna poena (1 p.p. MINGORP, 1 p.p. KZŽ i 1 p.p. JLS).
Na osnovu konzultacija s MINGORP-om definiran je ukupni kreditni potencijal u iznosu od 50.000.000,00 kn (40 milijuna kuna za LPR-MG i 10 milijuna  kuna za LPR-MK). Nakon obavljenih razgovora sa svim značajnim bankama koje posluju na području KZŽ, realizaciju projekata prihvaćaju Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka i Erste&Steiermärkische bank.
Tako će se u suradnji s poslovnim bankama odobravati poduzetnički krediti namijenjeni prvenstveno proizvođačima, a prema uvjetima iz tabele koja se nalazi u prilogu.