Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. veljače 2011.

Akcijski plan za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada Krapinsko-zagorske županije analizira probleme osoba s invaliditetom koji su evidentni u okruženju u kojem se nalaze te pronalazi odgovore za njihovo prevladavanje, kako bi se osobama s invaliditetom osigurale jednake mogućnosti te pravo na dostojanstven život. Akcijski plan izradila je Radna skupina za izradu Akcijskog plana za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, koja se sastojala od predstavnica i predstavnika različitih institucija. Akcijski plan Krapinsko-zagorske županije u svojim ključnim odrednicama je u skladu sa svim relevantnim dokumentima na županijskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Njegov je  cilj jačanje kapaciteta lokalnih dionika kako bi bolje kreirali mjere aktivne politike tržišta rada na regionalnoj razini.

Izuzetno je važno napomenuti da Akcijski planovi predstavljaju alat za apsorpciju sredstava iz fondova EU budući da će svi projekti vezani za određenu tematiku (npr. razvoj ljudskih potencijala) morati biti u skladu sa strateškim dokumentima donesenim na regionalnoj razini, pa tako i ovim Akcijskim planom. Kreiranje mjera prema potrebama regionalnog tržišta rada doprinosi stvaranju koherentnije politike zapošljavanja, no ujedno je i priprema za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda.