Zagorje
Bajka na dlanu

CROSS projekt: Kreće priprema sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora

Datum objave: 28. rujna 2023.

U studenom 2022. godine Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske prijavila je na LIFE program ambiciozan projekt pod nazivom CROSS (Establishment of Croatian One-Stop-Shop-Facility in North-West Croatia), s ciljem sveobuhvatne obnove zgrada javne namjene. Ovaj projekt, financiran kroz program LIFE, namjerava stvoriti “One-Stop-Shop” servisni centar koji će služiti kao potpora obnovi i unapređenju upravljanja zgradama u Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Osim toga, projekt ima opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne sbeamouprave u Republici Hrvatskoj nakon završetka projekta te stoga ima ulogu svojevrsnog „svjetionika“.

Specifični ciljevi i aktivnosti projekta CROSS obuhvaćaju podršku obnovi zgrada javnog sektora, kroz uspostavu stručne potpore za jedinice lokalne i regionalne samouprave, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i principa održive gradnje, razvoj financijskih modela i uključivanje šireg kruga dionika u procese upravljanja i obnove fonda zgrada. CROSS je dio sveobuhvatnog pristupa koji će usavršiti procese upravljanja zgradama, značajno unaprijediti energetsku učinkovitost zgrada javnog sektora, smanjiti njihove račune za energiju, ali i njihove emisije stakleničkih plinova. Za 100 odabranih zgrada će se izraditi detaljan plan i pripremiti studije izvodljivosti za sveobuhvatnu obnovu.

Ukupan budžet projekta iznosi više od 1.3 milijuna eura. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2023. godine, a trajat će 36 mjeseci. Time će se potaknuti 66 milijuna eura investicija u održivu energiju. Projekt je koordiniran od strane REGEA-e i okuplja niz važnih partnera: Krapinsko-zagorsku županiju, Karlovačku županiju, Zagrebačku županiju, Grad Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatsku gospodarsku komoru i FEDARENE – europsko udruženje regija i energetskih agencija.

Krapinsko-zagorska županija sudjelovat će u aktivnostima kojima će se razvijati učinkoviti procesi javne nabave za obnovu zgrada uz naglasak na agregiranje zgrada te korištenje inovativnih/naprednih postupaka nabave, uspostaviti sveobuhvatni registar zgrada javne namjene Krapinsko-zagorske županije s ciljem učinkovitije procjene stanja zgrada i njihove pripreme za obnovu, izraditi studije izvodljivosti za obnovu 20-ak zgrada javne namjene te izraditi strateški dokumenti koji će odrediti dugoročne ciljeve obnove. Također, predviđeno je uključivanje šireg kruga dionika i ključnih aktera u cjelokupnom procesu obnove zgrada, uključujući građevinsku industriju, financijski sektor, arhitekte, inženjere i ostale.

 


Fotogalerija