Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. ožujka 2019.

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske bit će obilježeni u ponedjeljak, 4. ožujka 2019. godine, svečanom sjednicom Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije u novoj zgradi Zagorske javne vatrogasne postrojbe u Zaboku. U vremenu od 10 do 12 sati će na parkiralištu kod zgrade Doma zdravlja u Zaboku biti organiziran i razgled opreme operativnih snaga sustava civilne zaštite. Pozivamo vas da se i osobno uvjerite u njihovu dobru organiziranost, osposobljenost i opremljenost.

Civilna zaštita u svijetu i u nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi, a njezinu smo važnost imali prilike vidjeti i u Domovinskom ratu kada su pripadnici civilne zaštite svojim radom i organizacijom omogućili da se smanji stradavanje stanovništva.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće  i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,  upravlja  reagiranjem sustava civilne zaštite na svom području, obavlja  poslove informiranja javnosti te predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članovi stožera su djelatnici temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite (vatrogastva, Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja), rukovodeći službenik policije, djelatnici upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, predstavnici zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite (Vodoprivreda Zagorje, Županijska uprava za ceste). Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije ima 17 članova i članica.