Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. prosinca 2023.

KLASA: 230-01/23-04/01
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 10. siječnja 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) i članka 8. Uredbe o mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i  projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21) i članka 8. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15 i 56A/21), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

 Godišnji plan natječaja i javnih poziva

 za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

 iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

I.

              Utvrđuje se Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

II.

  Ovaj Godišnji plan objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar