Zagorje
Bajka na dlanu

Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

Datum objave: 8. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 406-06/22-01/05
URBROJ: 2140-02-22-2
Krapina, 30. prosinca 2022.

 

               Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije  d o n o s i

 

Godišnji plan upravljanja imovinom
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

 

U 2023. godini Krapinsko-zagorska županija će izvršiti ulaganja u nekretnine u svom vlasništvu i suvlasništvu, te u nekretnine ustanova kojima je osnivač odnosno u zgrade javne namjene. Planirana ulaganja provest će se kroz realizaciju kapitalnih projekata predviđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije, sve s ciljem kontinuiranog poboljšanja kvalitete života na području županije. 

 

Uređenje dvorca Stubički Golubovec u Donjoj Stubici

S obzirom da je dvorac Stubički Golubovec oštećen u potresu 22. ožujka 2020. godine, provodi se sanacija oštećenja od potresa. U 2023. godini planira se nastavak konstrukcijske obnove predmetnog kulturnog dobra. Nekretnina je namijenjena uspostavi znanstveno-edukacijskog centra sa svrhom približavanja znanosti široj javnosti.

 

Uređenje objekta Sigurna kuća

Krapinsko-zagorska županija vlasnik je nekretnine na svom području sa svrhom uspostave skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. U 2023. planira se nastavak dogradnje i adaptacije postojećeg objekta kako bi se navedena nekretnina privela utvrđenoj svrsi.

 

Srednja škola Zabok

Srednja škola Zabok postaje Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu. U 2023. planira se nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade u svrhu stvaranja uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa koji će pružati kvalitetno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Rekonstrukcija navedenog objekta obuhvaća i izgradnju sportske dvorane.

 

Obnova školskih objekata stradalih u potresima 2020. godine

Područna škola Laz

Zgrada Područne škole Laz na području općine Marija Bistrica značajno je oštećena u potresu od 22. ožujka 2020. godine. U 2023. godini planira se nastavak radova na cjelovitoj obnovi objekta.

 

Područna škola Putkovec

Zgrada Područne škole Putkovec oštećena je u potresu od 29. prosinca 2020. godine do stanja neupotrebljivosti. U 2023. godini planira se nastavak radova na cjelovitoj obnovi objekta.

 

U potresu iz prosinca 2020. godine stradalo je ukupno 49 školskih zgrada – 39 zgrada osnovnih i 10 zgrada srednjih škola. U 2023. godini planira se nastavak radova na sanaciji školskih zgrada oštećenih u potresima prema izrađenim troškovnicima od strane građevinskih stručnjaka.

 

Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice

U svrhu povećanja kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, u 2023. planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Zgrada, površine 4725 m2, planirana je u skladu s važećim zakonskim standardima i projektirana prema smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

ŽUPAN
Željko Kolar