Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. lipnja 2020.

KLASA: 007-02/20-01/111

URBROJ: 2140/01-02-20-4

Krapina, 10. lipnja 2020.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) i članka 8. Uredbe o mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

II. Izmjene Godišnjeg plana natječaja i javnih poziva

za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini

I.

Utvrđuju se II. Izmjene Godišnjeg plana natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

II.

Ovaj Godišnji plan objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N

Željko Kolar