Zagorje
Bajka na dlanu

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu za održavanje nerazv. ceste Radoboj – Strahinje

Datum objave: 11. rujna 2014.

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/14-01/44

URBROJ: 2140/01-08/1-14-3

Krapina, 10. rujna 2014.

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članka 22. Pravilnika o prihvatljivosti zahvata plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, br. 118/09) daje slijedeću

INFORMACIJU

o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu za

održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina

Pravni temelj postupka:

Članak 31. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13), Pravilnik o prihvatljivosti zahvata plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, br. 118/09)

Nositelj zahvata:

Općina Radoboj, Radoboj 8, Radoboj

Lokacija zahvata:

Krapinsko-zagorska županija, Općina Radoboj

Sažeti opis zahvata:

Zahvatom je predviđena rekonstrukcija i održavanje postojeće, nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom). Ukupna dužina ceste iznosi 4135,1 m od čega područjem ekološke mreže HR20011115 prolazi dionica predmetne ceste u duljini od 2779,5 m.

Općina Radoboj kao Nositelj zahvata namjerava predmetni project održavanja i proširenja postojeće šumske ceste prijaviti na natječaj Europskih fondova. Predviđena je izvedba ceste u cijeloj duljini s asfaltnim završnim slojem.

Sažeti podaci o ekološkoj mreži:

HR2001115 Strahinjčica

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13) trasa postojeće nerazvrstane ceste Radoboj-Strahinje (planinarski dom), na dionici duljine 2779,5 m, nalazi se na području očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001115 Strahinjčica.

Površina područja (ha): 1.374,7

Ciljne vrste i ciljni stanišni tipovi:

Cordulegaster heros (gorski potočar)

Himantoglossum adriaticum(jadranska kozonoška)

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion (9180*)

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune) (6210*)

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom (8210)

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) (91L0)

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama (6230*)

Kvaliteta i važnost područja:

– s obzirom na prisutnost velike populacije vrste Cordulegaster heros, Strahinjčica predstavlja važno područje za zaštitu navedene vrste na području kontinentalne biogeografske regije

– na području ekološke mreže nalaze se manje površine stanišnog tipa 6230*

– važno područje za stanišne tipove 9180 (as. Tilio-Taxetum razvijena u manjim fragmentima), 91L0 (as. Epimedio- Carpinetum betuli) te 6210* (utvrđena prisutnost više vrsta orhideja)

Način informiranja i sudjelovanja javnosti:

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim službenim stranicama (www.kzz.hr) sadržaj zahtjeva u trajanju od 30 dana. Odluku o objavi na službenoj stranici i/ili oglasnoj ploči Općine Radoboj donijet će nadležno tijelo Općine.

Način očitovanja na informaciju:

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu ne provodi se, jer će u postupku po tom zahtjevu provesti javni uvid i javno izlaganje nakon što Državni zavod za zaštitu prirode dostavi mišljenje o podnesenom zahtjevu i studiji Glavne ocjene.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.