Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. srpnja 2018.

Ukidanje hitne  internističke ambulante u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice za nas je neprihvatljiva opcija. S obzirom na ustroj Specijalne bolnice i njenu suradnju sa Klinikom Magdalena te brojem pacijenata i karakterom njihove bolesti, ukidanje hitne internističke ambulante imalo bi nesagledive posljedice. Stoga ću kao župan Krapinsko-zagorske županije inzistirati, prije svega zbog pacijenata, ali i zbog stručnih i kvalitetnih ljudi iz Specijalne Bolnice i Klinike Magdalena, do drugog čitanja Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Saboru, promjenu članka 115. St. 2, koja bi omogućila nastavak rada hitne internističke ambulante u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice.“ – župan Željko Kolar.

Hitna internistička ambulanta, Odjel za unutarnje bolesti i Jedinica intenzivnog liječenja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice egzistiraju još od 1993. godine. Potreba za otvaranjem navedenih radnih jedinica za “akutnu medicinu” u sklopu jedne specijalne bolnice koja se bavi primarno medicinskom rehabilitacijom nametnula se, između ostalog, činjenicom da u okviru Specijalne  bolnice dulji niz godina (od 1975. godine) egzistira Odjel za medicinsku rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika.

Upravo su spomenuti kardiovaskularni bolesnici, kao i, sve više, bolesnici na neurološkoj i kraniocerebralnoj rehabilitaciji, tijekom provođenja rehabilitacijskog programa povremeno doživljavali ozbiljne komplikacije koje su zahtijevale akutno zbrinjavanje, pa se iz tog razloga, a obzirom na sve smještajne, kadrovske i dijagnostičke potencijale koji su već tada u  Bolnici postojali, razvila ideja o osnivanju  Jedinice intenzivnog liječenja i Odjel za unutarnje bolesti te Hitna internistička ambulanta s naglaskom na  kardiovaskularne bolesnike. Isto je bilo podržano od strane HZZO-a i Ministarstva zdravstva.

 

„Važno je napomenuti da se program stacionarne rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika u okviru naše države provodi samo u našoj bolnici i u “Thalassoterapiji” u Opatiji. Vezano uz program kardiovaskularne rehabilitacije razvila se kompletna neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika, kardiološka i angiološka ambulanta, a Bolnica je upućivala na specijalizaciju iz interne medicine i kardiologije veći broj liječnika koji su obavljali poslove na rehabilitacijskim odjelima, dijagnostici i ambulantama. Na taj način oformljeni su specijalizirani timovi za zbrinjavanje kardiovaskularnih bolesnika koji su stekli zavidnu razinu znanja i bogato iskustvo.

Najveća važnost Hitne internističke ambulante leži u činjenici da je njome otvoren put akutnim kardiovaskularnim bolesnicima iz naše županije na liječenje u našu bolnicu. Početkom rada SB Magdalena (danas Klinika) započela je nova dimenzija rada u djelatnosti kardiologije. Racionalnom međusobnom nadopunom dijagnostike i liječenja, stvoren je funkcionalno i organizacijski najkompletniji kardiološki centar u Hrvatskoj. Na istoj lokaciji bolesnici se potpuno dijagnosticiraju i liječe, od neinvazivne dijagnostike i hitnog prijema, do invazivne dijagnostike i liječenja te rehabilitiranja. Takva organizacija, osim što kratkoročno i dugoročno daje najbolje rezultate liječenja, ima i optimalan cost-benefit, kako za pacijente, tako i za zdravstveni sustav. Navedeni način zbrinjavanja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom rezultira odličnim rezultatima liječenja, tako  da je smrtnost bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom koji prođu kroz našu Hitnu internističku ambulantu svega 1.5%.“ – Ljubica Vincelj Šalković, dr med spec internist-kardiolog, voditeljica Odjela za unutarnje bolest SBMR KT.

 

„Treba spomenuti da u našu bolnicu svakodnevno dolazi velik broj bolesnika na ambulantnu fizikalnu terapiju te čitav niz specijalističkih pregleda i dijagnostičkih postupaka te da se i kod tih bolesnika često dogode komplikacije koje zahtijevaju akutno zbrinjavanje, što se u tom slučaju provodi kroz našu Hitnu internističku ambulantu.

U 2017. godini u našoj Hitnoj internističkoj ambulanti odrađeno je malo manje od 3000 hitnih pregleda. Od toga je 100-injak bolesnika hitno premješteno u Kliniku Magdalena, a njih još preko 400 u našu Jedinicu intenzivnog liječenja (JIL) te Odjel za unutarnje bolesti. Ako uzmemo prijeme u JIL i hitne intervencije – oko 230 bolesnika je zahtijevalo hitno zbrinjavanje zbog životne ugroženosti.

Zaključno se može reći da je postojanje Hitne internističke ambulante u našoj bolnici apsolutno opravdano zbog:

– mogućnosti kompletnog zbrinjavanja kardiovaskularnih bolesnika iz naše županije (a i šire) kroz resurse dijagnostike i liječenja koje naša bolnica nudi,

– funkcije naše hitne ambulante kao mjesta primarne obrade i trijažiranja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom koji se u vrlo kratkom vremenskom roku (svega 2 – 3 minute) prosljeđuju u Kliniku “Magdalena” na hitnu koronarografiju,

– mogućnosti zbrinjavanja akutnih komplikacija bolesnika koji u našu bolnicu dolaze obaviti razne medicinske usluge iz specijalističko konzilijarne djelatnosti.

 

Teško je reći koliko je ljudskih života spašeno zbog postojanja hitne ambulante upravo na ovoj lokaciji, međutim, ako se osvrnemo na onih preko 200 pacijenata koji su samo u prošloj godini ovdje hitno zbrinuti zbog životne ugroženosti, apsolutno je opravdano, a s obzirom na raspoloživost našeg stručnog kadra kao i postojanje Klinike Magdalena, pitati da li bi tih dvjestotinjak pacijenata danas bilo živo da ih se moralo voziti na neku drugu lokaciju.“ – Željka Žnidarić, univspecoec, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.