Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. prosinca 2010.

Osnovna infrastruktura jedan je od glavnih uvjeta za razvoj gospodarstva u ruralnom području i za poboljšanje socijalno-gospodarskih uvjeta života ruralnog stanovništva. Ova je mjera usmjerena razvoju i poboljšanju infrastrukture s ciljem poticanja gospodarske i socijalne aktivnosti za uravnotežen rast, poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području, te možda i najvažnije, sprječavanje daljnjeg odlaska ljudi iz tih područja.

Prihvatljiva ulaganja unutar ove mjere uključuju ona u izgradnju/rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju/rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, izgradnju i/ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu) te u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih cesta s elementima šumskih cesta. Krajnji korisnici su općine i gradovi sa do 10.000 stanovnika (popis iz 2001. godine).

Kao i kod ostalih mjera, i ovdje potencijalni korisnici (općine i gradovi) moraju zadovoljiti opće i specifične kriterije.Tako će ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda biti dozvoljena u županijama koje imaju usvojene Regionalne operativne programe (ROP), dok su ulaganja u protupožarne prosjeke dozvoljena u županijama koje se nalaze u područjima I i II razine opasnosti od požara.

Maksimalni iznos potpore po ulaganju ograničen je na 3 milijuna kn za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i protupožarne ceste te na 7 milijuna kn za ulaganja u sustav kanalizacije i pročistače otpadnih voda, odnosno na ulaganja u toplane. Na stranicama Agencije (www.apprrr.hr ) nalaze se prijavni obrasci, Pravilnik, Vodič za korisnike i sva ostala dokumentacija. Rok za podnošenje prijava je 31. siječanj 2011. godine.

Od 3. siječnja 2011., zaključno do 31. ožujka 2011. bit će otvoren natječaj i za Mjeru 302 “Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti”.

Ova mjera treba doprinijeti provedbi ZPP-a (Zajedničke poljoprivredne politike) i drugih srodnih politika unutar opsega ulaganja u ruralna područja, a posebno povećanju prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvanju postojećih radnih mjesta, povećanju opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim područjima.

Korisnici sredstava IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 302 su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a, u skladu s Pravilnikom .Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u sektorima: ruralni turizam, pogoni za preradu na farmama, sektor izravne prodaje, slatkovodna akvakultura, obnovljivi izvori energije, sektor usluga na kraju ulaganja ako takvu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj. Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kod tradicijskih obrta na početku ulaganja ako takvu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj. Ulaganja unutar Mjere 302 dozvoljena su za sektore: sektor ruralnog turizma; sektor tradicijski obrti; sektor izravne prodaje; sektor slatkovodne akvakulture; sektor usluga; sektor pogona za preradu na farmama, sektor proizvodnje gljiva te sektor obnovljivih izvora energije.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih troškova ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR. Iznos potpore će biti 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt. Dozvoljena su maksimalno tri prihvatljiva ulaganja po korisniku unutar vremenskog okvira IPARD-a, od kojih samo jedan može biti za obnovljive izvore energije. Prijava za slijedeće ulaganje se može podnijeti tek nakon dovršenja (završnog plaćanja) prethodnog ulaganja.